Henkilöstön valmennus

TIIMI -valmennus

TIIMI -valmennuksessa...

"Together Everyone Achieves More!"

1) Opitaan ja kerrataan tiimitoiminnan perusteita.

2) Luodaan onnistuneen tiimitoiminnan edellyttämiä käytäntöjä ja rakenteita ja vahvistetaan tähän liittyviä työyhteisötaitoja.

3) Valmennusprosessiin otetaan mukaan yhteistyötä, vuorovaikutusta ja työtapoja kehittäviä asiasisältöjä, joilla tuetaan tiimin/tiimien toimintakyvyn ja asiantuntijuuden kehittymistä sekä osaamisen jakamista tiimin sisällä ja tiimien välillä.


Näkökulmat ja sisällöt

Valmennusprosessin aikana tiimityöskentelyä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta tarkastellaan ainakin kolmesta näkökulmasta

 • Tiimityöskentelyn organisointi ja johtaminen
 • Ryhmädynamiikka ja luottamus
 • Yksilön oma toiminta osana tiimiä ja työyhteisöä

Edellä mainittujen lisäksi valmennuksen tarkoituksena on tarjota tiimille/tiimeille uusia näkökulmia ja konkreettisia toimintamalleja tiimitoiminnan, johtamisen ja yhteistyön kehittämiseen omin voimin, myös valmennuksen jälkeen, osana työn jatkuvaa arviointia ja kehittämistä.

Valmennusprosessin aikana käsiteltäviä teemoja voivat olla mm.

 • Tiimityöskentelyn perusteet
 • Johtaminen
 • Vastuualueiden selkeys ja vastuunkanto
 • Tiimien perustehtävät ja organisoituminen
 • Tiimityön edut ja mitä pitää sietää
 • Tiimityön onnistumista edistävät työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot
 • Tiedonkulku ja viestinnän käytännöt
 • Esimies- ja tiiminvetäjät / ohjausvastuussa olevien yhteinen käsitys johtamisesta
 • Tiimin kaksoistavoite / Perustehtävä ja Ryhmän koheesio
 • Vuorovaikutuskulttuuri ja -käytännöt
 • Luottamus, arvostus, eriarvoisuuden kokeminen
 • Ryhmäilmiöt tiimityössä
 • Toimiva tiimi - Toimiva yhteistyö
 • Tiimi- ja työyhteisökohtaiset teemat

Valmennusprosessin tavoitteita ja sisältöjä tarkennetaan aina ko. työyhteisön/tilaajan kanssa käytävissä määrittelykeskusteluissa, jotka eivät vielä sido yhteistyön aloittamiseen.

Mitä ja miten

Tiimin/tiimien ja työyhteisön koosta riippuen TIIMI -valmennus toteutetaan tavallisesti 3-5 kertaa puolen päivän mittaisissa valmennustyöpajoissa.

Valmennustyöpajat toteutetaan noin 2-3 viikon välein ja työpajojen välissä tiimit ja tiimien vetäjät toteuttavat valmennuksen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisia, tavoitteita käytäntöön vieviä välitehtäviä.

Tarvittaessa valmennusprosessin alussa voidaan toteuttaa alkuhaastattelut.

Jos tiimejä on useampia, valmennusprosessi voidaan toteuttaa tiimikohtaisina työpajoina tai kaikkien tiimien yhteisinä työpajoina, joissa osa ajasta työskennellään tiimikohtaisesti. Kokemusten perusteella, jos tiimejä on useampi kuin yksi, ainakin osa valmennuksesta kannattaa toteuttaa yhteisissä työpajoissa kaikkien tiimien kesken.

Esimies- ja tiiminvetäjävastuussa olevien kanssa voidaan valmennusprosessin osana toteuttaa lyhyempiä tiimin johtamiseen ja henkilöjohtamiseen keskittyviä coaching-tapaamisia tai prosessiin voidaan tarvittaessa liittää myös henkilökohtaista johdon coachausta esimiehille ja/tai tiiminvetäjille. Johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin paneudutaan myös prosessiin kuuluvien välitehtävien avulla ja tiimien työpajoissa.   


Valmennusprosessin aikana, tiimityön perusteiden ja työyhteisön omien tarpeiden pohjalta, tiimeille ja tiimityön johtamiselle saadaan aikaan rakenteet, käytännöt ja vuorovaikutustavat, jotka mahdollistavat perustehtävän tuloksellisen toteuttamisen, tiimien toimintakyvystä ja koheesiosta huolehtimisen sekä toiminnan arvioinnin itsenäisesti jatkossa.

Valmennusprosessiin kuuluu seurantatyöpaja noin 4 kk valmennusprosessin päättymisestä. Seurantatyöpajassa yhdessä valmentajan kanssa tarkastellaan edistymisiä, onnistumisia ja skarppaamisen paikkoja jatkoa varten.  


                              TEAM - "Together Everyone Achieves More!"

 © SKCCC