Johtamisvalmennus

Johtoryhmävalmennus

Johtoryhmävalmennus on johtoryhmän johtamiskäytäntöjen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä ryhmän jäsenten toimintatapojen tutkimista, sparraamista ja kehittämistä kokeneen johdon valmentajan tuella.

JohtoryhmäEsimies_porukan_edessa.jpg

Johtoryhmä luotsaa organisaation operatiivista toimintaa kohti tavoitteita, huolehtii resurssoinnista ja ennakoi ja reagoi organisaatiossa ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Johtoryhmän toiminnan tavoitteena on organisaation tuloksellisen ja vastuullisen toiminnan jatkuminen ja sen kehittäminen.

Johtoryhmän työskentelyn tarkoituksena on tukea johtajaa päätöksenteossa ja jäseniään johtamistyössä ja johtajana kehittymisessä.

Kaikki tämä vaatii johtoryhmältä selkeitä johtamistapojen ja vastuiden linjauksia suhteessa organisaation tavoitteisiin ja strategiaan sekä suhteessa toimintaympäristöön ja sen tuleviin muutoksiin.

Johtoryhmän haasteet

Johtoryhmän haasteina ovat usein

1) Johtoryhmä ei kykene katsomaan kokonaisuutta, vaan toimintaa tarkastellaan liiaksi kunkin johtoryhmän jäsenen oman tulosyksikön näkökulmasta.

2) Johtoryhmä ei ole aidosti asioita työstävä, eteenpäin katsova, suunnitteleva ja ideoiva ryhmä, vaan pikemminkin taaksepäin katsova tiedotusfoorumi. Asioista ei osata olla eri mieltä rakentavasti ja uusia näkökumia tuottavalla tavalla.

3) Johtoryhmä työskentelee liian paljon operatiivisten asioiden parissa. Strategisten asioiden käsittelyyn ei käytetä tai ole käytettävissä riittävästi aikaa.

4) Johtoryhmä on liikaa "one man/woman show". Ryhmässä olevaa erilaista kokemusta ja osaamista ei saada hyödynnettyä riittävästi.

5) Johtoryhmän kokoontumisia ei koeta mielekkäänä ajankäyttönä, kokoukset venyvät, niihin ei ole valmistauduttu, aikaa jää usein liian vähän tärkeille asioille, päätöksiä ei saada aikaan tai niiden seuranta on heikkoa.

JOHTORYHMÄVALMENNUS

Tavoite & Sisältö25082008018.jpg

Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on rakentaa hyvin yhteen pelaava ja samaa kieltä puhuva johtoryhmä, joka kykenee tarkastelemaan organisaation toimintaa ja johtamista organisaation kokonaisuuden eikä vain eri tulosyksiköiden tai vanhojen, ehkä jo hieman luutuneidenkin, rakenteiden näkökulmasta.

Tavoitteellisesti valmennettu johtoryhmä kykenee huolehtimaan siitä, että päätösten tekeminen ja päätösten toteutumisen seuranta tapahtuu oikeassa paikassa ja myös siitä, että johtoryhmä ei ole vain tiedotusfoorumi, vaan olennaisia asioita eri näkökulmista työstävä, ideoiva ja eteenpäin vievä strategista päätöksentekoa tukeva ryhmä.

Hyvin toteutetussa johtoryhmävalmennuksessa keskitytään johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen seuraavista kolmesta näkökulmasta.

1) Perustehtävänä johtaminen

Johtoryhmän perustehtävä on tukea johtajaa päätöksenteossa ja jäseniään organisaation johtamistyössä. Samalla johtoryhmä määrittää organisaation johtamisnormistoa ja -tapaa. Johtoryhmän valmennuksessa keskitytään tavoitteen, vision ja tahtotilan sekä johtoryhmän perustehtävän selkeyttämiseen, johtamisen pelisääntöjen luomiseen, vastuun jakamisen ja ottamisen kysymyksiin ja näihin liittyvien toimintakäytäntöjen yhteiseen käsittelyyn ja niistä sopimiseen.

Johtoryhmän valmentaja tuo valmennukseen näkemystä tämän päivän ja tulevaisuuden hyvästä johtamisesta, parhaita käytäntöjä muista organisaatioista sekä johtoryhmän tavoitteellisen työskentelyttämisen ja yhteen "hitsaamisen" osaamista.

2) Keskinäinen kanssakäyminen

Jokaisella ryhmällä, tiimillä tai yhteisöllä - myös johtoryhmällä - on toiminnassaan yhtä aikaa olemassa kaksi tavoitetta. Perustehtävän mukaisen tavoitteen lisäksi on olemassa ryhmän koheesion, eli keskinäisen kanssakäymisen ja yhteistyön tavoite.

Yhteisen näkemyksen luominen perustehtävästä ja tahtotilasta ei riitä. Toimiakseen hyvin ryhmän on luotava riittävän yhtenäinen näkemys ja käsitys myös tästä kaksoistavoitteen toisesta puolesta, eli kanssakäymisen, dialogin ja vuorovaikutuksen tavoista.

Johtoryhmän valmentajan tehtävä ja ammattitaito on uudenlaisen ja riittävän yhtenevän (mutta kuitenkin ihmisten erilaisuutta hyödyntävän) keskustelukulttuurin, vielä paremman luottamuksen ja syvemmän vuorovaikutuksen rakentaminen johtoryhmään. Valmentaja on yhtäältä johtamisen ja toisaalta toimivan dialogin asiantuntija ja sparraaja.

3) Itsetuntemus

Laadukas johtoryhmävalmennus pyrkii kehittämään myös johtoryhmän jäsenten itsetuntemusta. Johtamistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten (johdettavien, sidosryhmien tai asiakkaiden) kanssa oma persoona, toimintatyyli ja käyttäytyminen ovat toiminnan vaikuttavuuden ja tulosten kannalta tärkeässä osassa.

Johtamista voidaan tarkastella myös tavoitteellisena vuorovaikutuksena ja johtamiskäyttäytymisenä. Nämä molemmat asiat ovat harjoiteltavissa ja kehitettävissä olevia taitoja, joita harjoitellaan ja käsitellään johtoryhmävalmennuksessa yhtenä johtajana kehittymisen osa-alueena.

Johtoryhmän valmentaja tuo valmennukseen näkemystä ja kokemusta käyttäytymistieteistä, organisaatiopsykologiasta, johtamisviestinnästä ja itsetuntemuksen kehittämisen tavoista.

Hyödyt

  • 18122008102.jpgJohtoryhmävalmennus tuottaa johtoryhmään sitoutunutta ja motivoitunutta koko organisaation näkökulmasta tapahtuvaa työskentelyä, yhtenäisempää johtamiskäsitystä ja viestintää sekä sujuvampaa yhteistyötä ja kanssakäymistä, jossa johtoryhmän jäsenten erilaisuutta ja erilaista osaamista kyetään sietämään ja hyödyntämään tehokkaammin koko organisaation hyväksi.
  • Valmennuksen jälkeen johtoryhmän pelisäännöt ovat selkeät, johtoryhmä kykenee avoimesti reflektoimaan omaa toimintaansa perustehtävän ja yhteistyön näkökulmista ja vuorovaikutus on avointa ja toisia kunnioittavaa.
  • Johtoryhmän jäsenten itsetuntemus ja tietoisuus oman omien toiminta- ja viestintätapojen seurauksista on kehittynyt. Oma vuorovaikutustapa ja käyttäytyminen eri tilanteissa on harjoittelun kautta tullut ennakoivammaksi ja analyyttisemmäksi - vähemmän reaktiiviseksi. Oma rooli johtoryhmässä ja organisaatiossa on selkeämpi.

Valmennusmenetelmät

Valmennuksen työskentelymenetelminä ovat ryhmässä tapahtuvat keskustelut, ryhmätyöt ja valmentajan alustukset tavoitteen mukaisista aiheista. Valmentaja on yhtäältä johtamisen ja toisaalta ryhmän valmentamisen asiantuntija.

Työskentelymenetelminä käytetään usein myös erilaisia simulaatioita, harjoituksia tai todellisten tilanteiden (esim. palaverikäytännöt tai johtamistilanteet) analyysejä.

Valmentaja voi tulla myös mukaan johtoryhmän ja/tai sen jäsenten arkityön joihinkin tilanteisiin, jos näin sovitaan ja jos tämä tukee valmennuksen tavoitteita.

Valmennukseen voidaan liittää henkilökohtaista johdon coachausta johtoryhmän jäsenille, organisaation omia tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiä (esim. 360-kyselyt, kehityskeskustelut tms.) tai muita johtoryhmävalmennuksen tavoitteita tukevia työkaluja (esim. henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat).

Johtoryhmävalmennus prosessina

Tyypillisesti johtoryhmävalmennus kestää 4 - 8 kertaa, noin 4 - 6 viikon välein. Johtoryhmävalmennuksen kokonaiskesto on usein puolesta vuodesta yhteen vuoteen.

Yksittäisen valmennussession pituus voi vaihdella 3 tunnista yhteen päivään tai valmennukset voidaan toteuttaa kahden päivän jaksoina. Valmennusprosessin liitetään usein välitehtäviä, jotka tukevat valmennuksen tavoitteita käytännön harjoittelun ja kokemusten keräämisen kautta.

Ensitapaaminen on luonnollisesti sitoumukseton, luottamuksellinen ja maksuton tilannekartoitus ja molemminpuolinen tutustumistapaaminen. Ota yhteys ja sovi tapaamisesta.

"Hyvin toimiva ryhmä on enemmän kuin erilaisten jäsentensä summa."

© SKCCC