Johtamisvalmennus

Esihenkilövalmennus

Esihenkilövalmennus on tänä päivänä ja tulevaisuudessa tarvittavien johtamistaitojen ja johtamiskäyttäytymisen tutkimista, opettelua ja harjoittelua vertaisryhmässä kokeneen johdon valmentajan opastuksella.

Maailma muuttuu...Ihmisryhmat_verkostossa.jpg

Työelämä on viimeisen 10-15 vuoden aikana muuttunut mm. työn sisällön, työkalujen ja -tapojen, työyhteisöjen rakenteiden, verkostojen, hallittavan tiedon määrän ja tulosvaatimusten osalta kasvavalla vauhdilla.

Pellolla agraariyhteiskunnassa toimivat yhdenlaiset johtamistavat ja myöhemmin, teollistuvassa yhteiskunnassa tehtaan lattialla toisenlaiset.

Tänä päivänä työstä on tullut yhä enemmän myös tietotyötä, pieniin osiin pirstottua asiantuntijatyötä, verkottumista, vuorovaikutusta, digitalisaatiota ja osaamisen jatkuvaa päivittämistä.

Uudet asiantuntija- ja työntekijäsukupolvet näyttävät arvostavan erilaisia asioita ja arvottavan niitä eri tavoin kuin aiemmat.

...Pitäisikö johtamisenkin muuttua?

Kenelle

Esihenkilömennus on tarkoitettu esihenkilösemaan astuville tai jo jonkin aikaa esihenkilöasemassa olleille henkilöille.

03092008027.jpg

Pidemmänkin esihenkilökokemuksen omaavat henkilöt voivat hyötyä omien johtamisnäkemysten ja -taitojen päivittämisestä tulevaisuuden vaatimuksia varten.

Esihenkilövalmennus edellyttää valmennettavilta omaa halua ja motivaatiota itsensä ja johtamistaitojensa kehittämiseen.

Valmennus voidaan toteuttaa yhden organisaation sisäisenä ja sille organisaatiolle räätälöitynä esihenkilövalmennuksena tai valmennukseen voidaan koota osallistujia useammasta eri organisaatiosta.

Ihanteellinen ryhmäkoko on 8 - 15 henkilöä.

Tavoite ja sisältö

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille näkemystä, varmuutta ja konkreettisia työkaluja tämän päivän ja tulevaisuuden esihenkilötyötä ja omaa kehittymistä varten.

Tavoitteena on hyödyntää valmennuksessa myös vertaistukea.

Jos kyseessä on yhdestä organisaatiosta koottu esihenkilöryhmä, tavoitteena on rakentaa organisaatioon yhteisiä käytäntöjä laadukkaan esihenkilötyön toteuttamiseksi.

Ryhmän kokoonpanosta riippuen valmennuksen sisältöalueita voivat olla

 • Muuttuva johtajuus ja esihenkilötyön vaatimukset
 • Valmentava johtaminen ja esihenkilötyö
 • Tulevaisuuden johtaja/esihenkilö
 • Esihenkilön rooli ja asema
 • Laadukkaan esihenkilötyön edellytykset
 • Itsetuntemus ja vuorovaikutus johtamistyössä
 • Palaute ja jatkuva arviointi osana esihenkilötyötä
 • Työmotivaatio ja ilmapiiri työn tuottavuuden näkökulmasta
 • Muutoksen johtaminen
 • Toisiaan valmentava työyhteisö
 • Henkilökohtainen esihenkilön kehittymissuunnitelma

Valmennuksen rakenne

Valmennus voidaan toteuttaa 2-4 päiväisenä valmennusprosessina, aina yksi työpäivä (n. 8 tuntia) kerrallaan. Kokonaisten päivien ohelle tai sijasta voidaan soveltaa myös puolikkaita (n. 4 tuntia) päiviä.

Valmennukseen liitetään ennakko- ja välitehtäviä, joiden avulla valmennuksen sisältöjä harjoitellaan käytännön arkityössä valmennuksen kuluessa.

Valmennuksen päättyessä osallistujat tekevät oppimistehtävän, joka jaetaan kaikille osallistujille tarkoituksena toisilta oppiminen ja osaamisen jakaminen.

Valmennuksen kokonaiskesto valmennupäivien määrästä riippuen on 1 - 4 kuukautta esimerkiksi siten, että valmennuspäivä on aina 2 - 3 viikon välein. Valmennuspäivien välissä harjoitellaan käytännössä.

Valmennukseen voidaan liittää henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ("Esihenkilön treenipäiväkirja") laatiminen jokaiselle osallistujalle.

Valmennusmenetelmät

Esihenkilövalmennuksen työskentelymenetelminä ovat valmentajan alustusten ja tietoiskujen lisäksi ryhmässä tapahtuvat keskustelut, ryhmätyöt ja oppimistilanteet, joissa valmentaja on mukana.

Työskentelymenetelminä käytetään usein myös erilaisia simulaatioita, harjoituksia ja todellisten johtamistilanteiden analyysejä.

Välitehtävät voivat sisältää itsenäistä työskentelyä, haastatteluja, valmennuksessa opittujen mallien harjoittelua omalla työpaikalla, benchmarking-vierailuja aina kunkin ryhmän tavoitteisiin sopivalla tavalla.

Esihenkilövalmennukseen voidaan tarvittaessa liittää henkilökohtaista coachausta, osallistujaorganisaation/-organisaatioiden omia tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiä (esim. 360-kyselyt, barometrit, kehityskeskustelut) tai muita valmennuksen tavoitteita tukevia työkaluja.

"Työhön hain hyvän työpaikan takia - ja lähdin sieltä huonon esimiehen takia..."

© SKCCC