Rotia motivaatioon!
-esimiesvalmennus

Rotia motivaatioon! -esimiesvalmennus

Onko valmentava johtamisesi pelkkää kuulumisten kyselyä?

Ovatko itseohjautuvat tiimisi tuuliajolla?

Mietittekö vielä mitä se jaettu johtajuus on käytännössä?

Onko henkilöstön sisäisen motivaation johtaminen vielä hukassa?


Suomalaisessa työelämässä puhutaan nyt paljon valmentavasta johtamisesta ja jaetusta johtajuudesta, henkilöstön itseohjautuvuudesta, sisäisestä motivaatiosta ja sen johtamisesta...

Motivaation rakentumiseen tarvitaan selkeä, realistinen ja houkutteleva tavoite; merkityksellinen ja mielekäs toiminnan sisältö; mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihin sekä onnistumisen ja palkitsevuuden kokemuksia. Samalla pitäisi muistaa että ihmiset motivoituvat yksilöllisesti hieman eri asioista...

Sisäisen motivaation ja samalla itseohjautuvuuden ylläpitämiseen tarvitaan säännöllistä, systemaattista, rakentavaa ja vastavuoroista valmentavaa johtamisotetta, palautetta ja rohkeaa kritiikkiä siitä missä ja miten on onnistuttu sekä siitä missä ja miten pitäisi skarpata.

Samalla puhutaan siitä, että esimiehillä ei ole riittävästi aikaa, käytännön keinoja tai rohkeutta em. asioiden johtamiseen...

Rotia motivaatioon! -esimiesvalmennus
on esimiehille tarkoitettu käytännön läheinen valmennus, jossa paneudutaan tänä päivänä tarvittaviin tärkeimpiin henkilöjohtamistaitoihin ja –käytäntöihin.
 • Mitä valmentava johtaminen on yksinkertaisimmillaan
 • Miten johtaa motivaatiota kritiikin ja palautteen avulla
 • Miten tämän päivän työelämässä johdetaan rohkeasti asiantuntijoita
 • Miten saada aikaan itseohjautuvuutta työyhteisössä hukkaamatta motivaatiota ja tavoitetta
 • Millä keinoilla saada systemaattisuutta erilaisten ihmisten johtamiseen eri tavoilla

Hyödyt

Valmennus antaa sinulle suunnitelmallisuutta ja käytännön työkaluja omaan esimiestyöhösi, organisaatiosi ydintehtävän sekä henkilöstön toimintakyvyn johtamiseen.

Saat työkaluja arvioida sopivia henkilöjohtamistapoja erilaisille ihmisille.

Opit ja pääset harjoittelemaan valmentavan johtajan henkilöjohtamis- ja palautetaitoja, jotka tänä päivänä poikkeavat vanhoista opeista.

Saat rohkeutta ja valmiudet johtaa motivaatiota.
Mitä ja miten

Rotia motivaatioon -esimiesvalmennus voidaan työyhteisöstä riippuen toteuttaa 2-3 x puolen päivän mittaisina valmennustapahtumina / valmennusryhmä. Valmennukseen voidaan liittää tavoitteiden mukaisia ennakko- ja välitehtäviä.

Tyypillisesti valmennus sisältää alustustilaisuuden, kaksi yhteistä valmennustyöpajaa sekä lopuksi yhteenvetävän pienryhmäcoachauksen esimiesten kanssa.

Valmennuksen osaksi voidaan tarpeen mukaan liittää esimiesasemassa toimivien henkilökohtaista ohjausta (johdon coaching).

Valmennusprosessin avainsanoja ovat käytännönläheisyys, osallistuminen, vuorovaikutteisuus, harjoittelu, ideoiden tuottaminen ja niiden suunnitelmallinen täytäntöönpano ja seuranta.

Valmennusmenetelminä ovat valmentajien alustusten lisäksi videomateriaali, osallistujien väliset keskustelut, tilannesimulaatiot ja ryhmätyöt.

Valmennuksen toteuttavat yhteistyössä SKCCC/Sampo Kettunen ja Liiketoimintajohtamisen kehitys HSL / Heikki Lauronen.

Ota yhteyttä:

Heikki Lauronen / www.johtamisenkehitys.fi


© SKCCC

Palautteen antamisen ja vastaanottamisen "helmasyntejä"

 • Kehittäminen ja arviointi otetaan arvosteluna ja henkilökohtaisesti
 • Ei osata erottaa tekemistä persoonasta
 • Toimitaan omien tulkintojen ja kognitiivisten vinoumien eikä tosiasioiden pohjalta
 • Negatiivisten tunteiden kohtaaminen ja käsittely koetaan ahdistavaksi
 • Pelätään oman arvovallan heikkenemistä
 • Ei osata olla asioista eri mieltä rakentavasti
 • Pelätään riitoja ja sitä, että "välit menee poikki"
 • Ei puututa epäkohtiin ajoissa tai ollenkaan
 • Eri näkökulmien analysoinnin sijasta taistellaan niiden paremmuudesta
 • Ei osata myöntää virheitä ja oppia niistä vaan etsitään syyllisiä
 • Ei osata pyytää anteeksi
 • Toistetaan vanhoja oppeja ja virheitä...