Työnohjaus 

Työnohjaus on tarkoitettu henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen, työhön liittyvien muutosten hallinnan ja haasteellisten ura- tai työtilanteiden tueksi kenelle tahansa työelämässä mukana olevalle.

  Tyonohjaus_Nuolta_pitkin_ylos.jpg

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön, omaan työrooliin ja omaan työskentelytapaan liittyvien kysymysten, pohdintojen ja tunteiden tutkimista yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa.

Työnohjaus on kokemuksellista oppimista, uusien näkökulmien ja vaihtoehtojen löytämistä, uuden oivaltamista ja kehitystavoitteiden asettelua.

Työnohjauksen tarkoituksena on tukea ohjattavan/ohjattavien omaa työn hallintaa, ammatti-identiteettiä, kasvua ja kehittymistä sekä ongelmien ratkaisukykyä.

Työnohjaus edesauttaa myös työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Työnohjaus on yleensä säännöllisesti toteutuva ja usein kohtuullisen pitkäkestoinenkin prosessi, joka toteutetaan joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena, tarpeen mukaan. Työnohjauksen keskeisin väline on luottamuksellinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus ja dialogi.

Työnohjaus alkaa tavoitteiden määrittelyllä. Tavoitteet tarkentuvat ja saattavat muuttuakin prosessin edetessä.

 

Työnohjauksen työnohjaus

(työnohjaajien, coachien ym. ammattiauttajien työnohjaus)

Työnohjaus on erityisen tarpeellista tehtävissä, joissa oma persoona on keskeinen työväline. "Työnohjauksen työnohjauksesta" puhutaan silloin, kun on kyse työnohjaajan tai muun ammattiauttajan tehtävässä toimivan henkilön/henkilöiden omasta työnohjauksesta.

Työnohjauksen työnohjaus on kaikkea sitä, mitä edellä on jo kerrottu. Oman lisänsä tähän prosessiin tuo saman alan ammattilaisten (ohjattavan/ohjattavien ja ohjaajan) välinen vuoropuhelu, ihmettely ja näkökulmien jakaminen.

 

Mitä työnohjaus ei ole?

Usein työnohjausta kuvataan sillä mitä se ei ole.

Tämä on monesti perusteltua, sillä työnohjaus voidaan usein ymmärtää väärin ja sekoittaa se työhön opastukseen, työvalmennukseen, koulutukseen, työhön perehdyttämiseen, tuutorointiin tai mentorointiin. Työnohjaus voidaan myös joskus käsittää vain "huolten purkamiseksi", "kuunteluavuksi" tai jopa terapiaksi. 

Työnohjaus ei ole mitään näistä edellä mainituista.

 

Koulutettu työnohjaaja?

Työnohjaajakoulutus kestää yleensä 2 vuotta ja on laajuudeltaan noin 80 op. Työnohjaajat voivat koulutuksensa pohjalta olla erikoistuneita joillekin tietyille alueille tai aloille esim. johdon ja esimiesten työnohjaaja, työyhteisöjen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja.

Koulutetuilla työnohjaajilla on taustalla hyvin erilaisia peruskoulutuksia. Psykologin koulutus on työnohjaajan peruskoulutuksena hyvä varsinkin silloin, kun työnohjauksessa on kyse oman itsetuntemuksen, omien toimintatyylien, vuorovaikutuksen tai sosiaalisten suhteiden kysymyksistä.

 

Työnojaus ja työnohjauksen työnohjaus käytännössä

Ensiyhteydenoton jälkeen sovitaan alkutapaamisesta, jossa määritellään tilannetta, työnohjauksen tavoitteita ja työtapoja sekä laaditaan tarvittaessa työnohjaussopimus. Alkutapaamisessa on kyse myös molemminpuolisesta tutustumisesta. Alkutapaaminen ei vielä sido mihinkään, vaan siinä sovitaan aloitetaanko työnohjausta ollenkaan vai ei.

 

                                                                                                                   © SKCCC