Henkilöstön valmennus

MUUTOS -valmennus

Muutosvalmennus on työyhteisön olemassa olevien voimavarojen monipuolisempaa hyödyntämistä ja tarvittavan osaamisen ja toimintatapojen ennakointia käsillä olevissa työyhteisön muutostilanteissa.

"Ainoa pysyvä asia on jatkuva muutos..."

Jatkuvat muutokset organisaatiorakenteessa, toimintatavoissa, tietojärjestelmissä, tulosvaatimuksissa, toimintaympäristössä... ovat jo kauan olleet työelämän arkipäivää.Muutosvalmennus_hahmot_kamppailee_koysista.jpg

 

Koulutuksilla ja perehdytyksillä pyritään antamaan työyhteisöille eväitä hallita muutosta ja perustehtäväänsä erilaisten muutosten keskellä, mutta usein nämä koulutukset ja "pikaperehdytykset" tuntuvat tulipalojen sammuttelulta ja reagoinnilta ennakoinnin ja suunnitelmallisuuden sijaan.

 

Muutosvalmennuksessa tulipalojen sammuttelun sijasta keskitytään suunnitteluun, valmistautumiseen ja käytännön toimintatapojen arviointiin ja kehittämiseen kaikkia työyhteisön jäseniä osallistavalla tavalla ennen muutosprosessia ja sen aikana.

 

Muutosvalmennus prosessina

Muutosvalmennuksessa organisaation muutoksesta rakennetaan prosessi. Valmennukseen kutsutaan osallistujiksi kaikki työyhteisön jäsenet tai riittävä työyhteisön edustus mahdollisuuksien mukaan.

Valmennuksen sisältöinä ovat yhtäältä työyhteisön perustehtäviin liittyvät toimintatavat ja osaaminen ja toisaalta työyhteisön työhyvinvointiin, ilmapiiriin, vuorovaikutukseen ja jaksamiseen liittyvät ilmiöt ja käytännöt.

Valmennuksessa organisaation muutokselle asetetaan tavoitteet ja toimintamallit, luodaan rakenteet muutoksen arviointia ja hallittavissa olevaa läpiviemistä varten sekä harjoitellaan uusia toimintapoja käytännössä.

Avainsanoja muutosvalmennuksessa ovat osallistuminen, vuorovaikutus, sitoutuminen ja käytännönläheisyys.

Muutosvalmennuksen tavoitteena on vahvistaa jo toimivia, luopua ei toimivista sekä löytää aivan uusia työtapoja ja työyhteisötaitoja onnistuneen ja tuloksellisen muutoksen aikaan saamiseksi.

 29102008071.jpg

Mitä ja miten?

Käytännössä henkilöstön muutosvalmennus voi rakentua koko työyhteisön yhteisistä valmennustapahtumista, yksiköiden/osastojen/tiimien omista valmennustapahtumista ja muutoskokeiluista, esimiesryhmien valmennustapaamisista, yksilöcoachauksesta tai näiden erilaisista yhdistelmistä.

Henkilöstön muutosvalmennus on parhaimmillaan useamman kuukauden pituinen prosessi ja sen optimaalinen toteuttamisajankohta ja sisältö suunnitellaan yhdessä valmentajan kanssa hyvissä ajoin ennen valmennuksen aloittamista.

 

Valmentaja20082009611.jpg

Henkilöstön muutosvalmennuksessa valmentajan tehtävänä on

  • Tehdä näkyväksi ja saattaa käytännön toiminnaksi työyhteisön voimavaroja
  • Etsiä työyhteisön kanssa niitä osaamisalueita/taitoja, joita jo on ja joita tullaan tarvitsemaan
  • Toimia asiantuntijana organisaatiomuutoksiin liittyvissä asioissa
  • Toimia asiantuntijana muutostilanteisiin liittyvissä yksilö- ja ryhmäilmiöissä
  • Saada työyhteisössä aikaan osallistumista, vuorovaikutusta ja sitoutumista
  • Luoda omalta osaltaan organisaatioon onnistuneen muutoksen mahdollistavaa keskustelu- ja organisaatiokulttuuria ja käytäntöjä

 

                

                  " Muutos on oppimista - oppiminen on vuorovaikutusta"             

 

 © SKCCC